درباره من

دکتری :  مهندسی مکانیک  گرایش تبدیل انرژی، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی وحدت استادیار گروه کامپیوتر